آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار پزشکی باروری کل کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافت

براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ «میزان باروری کل ایران» رقمی برابر با ۲.۰۱ فرزند محاسبه شد. این شاخص براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و م

باروری کل کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافت

باروری کل کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ایران

براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ «میزان باروری کل ایران» رقمی برابر با ۲.۰۱ فرزند محاسبه شد. این شاخص براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٠ برابر ۱.۸ فرزند محاسبه شده است بود.

به گزارش ایسنا، براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ «میزان باروری کل»، کشور عزیزمان ایران رقمی برابر با ۲.۰۱ فرزند محاسبه شد. این شاخص براساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٠ برابر ۱.۸ فرزند محاسبه شده است بود.

میزان باروری کل کشور عزیزمان ایران جهت نقاط شهری کمتر از سطح جانشینی و برابر ۱.۸۶ فرزند و در نقاط روستایی بالاتر از سطح جانشینی و برابر ۲.۴۸ فرزند به دست آمد.

حداقل میزان باروری کل مربوط به استان گیلان با رقم ۱.۳۸ و حداکثر آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۳.۹۶ فرزند هست. این شاخص جهت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برابر ۱.۵۶ فرزند محاسبه شد.

استان های گیلان، مازندران و پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب با ارقام ۱.۳۸ و ۱.۵۱ و ۱.۵۶ حداقل میزان باروری و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب با مقدار ۲.۶۹، ۲.۸۵، ۲.۸۴ و ۲.۶۴ فرزند، بالاترین میزان باروری را در کشور به خود تخصیص داده شده است داده اند.

میزان باروری کل در همه استان های کشور، به غیر از استان گیلان، نسبت به دوره های سه ساله قبل، زیاد کردن یافته است.

در مجموع، میزان باروری کل در ١٧ استان بالاتر از میانگین باروری کل کشور بوده و ١٤ استان نیز باروری پایین تر از میانگین کشوری داشته اند.

الگوی سنی باروری نشانگر زیاد کردن میزان باروری در سنین ٣٩-٣٠ ساله و ١٩-١٥ ساله هست. این عوض کردن از یک سو بیانگر جبران باروری تاخیری و از دیگر سو پیش رسی ازدواج و باروری سنین پایین تر از ٢٠ سال بوی ژه در نقاط روستایی را نشان می دهد.

میزان باروری خاص سنی ١٥-١٩ ساله تا ٤٠-٤٤ ساله کل کشور اندکی زیاد کردن یافته هست. زیاد کردن باروری به ترتیب در گروه های سنی ٣٥-٣٩ ساله، ٣٠-٣٤ ساله و ١٥-١٩ ساله زنان شهری مشهود است.

بیشترین زیاد کردن در باروری خاص سنی ٣٥-٣٩ ساله زنان شهری صورت گرفته هست. این عوض کردن الگوی سنی سهم بسزایی در رسیدن میزان باروری کشور به سطح جانشینی را داشته هست. در نقاط روستایی، بیشترین زیاد کردن باروری در گروه سنی ١٥-١٩ ساله مشاهده می شود. سطح باروری در کشور عزیزمان ایران در سال های اخیر روند افزایشی آرام داشته است.

الگوی سنی باروری در سال های اخیر از الگوی زودرس فرزندآوری به سمت الگوی دیررسی فرزندآوری در حال عوض کردن بوده است.

باروری کل کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافت

واژه های کلیدی: ایران | فرزند | استان گیلان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz